NEWS

NEW ITEM

KISETO Vase
¥75600
W7.7×H15.8

ORIBE Rectungular Vase
¥75600
W9.1 × 6 × H17.3

TETSUSHINO Rectungular Vase
¥75600
W9.5 × 6.6 × H17.6

Gold SHINO Rectungular Vase
¥108000
W9.2 × 6 × H17.3

Gold SHINO Cup
¥41040
W8.5 × H9.6